Zwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa

Podczas 50. zwyczajnej sesji Rady Miasta Wejherowa podjęto kilka uchwał bardzo ważnych dla funkcjonowania miasta. Wśród tych dokumentów jest znowelizowany Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wejherowa.

Koresponduje z tym dokumentem Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmieniony Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wejherowa

przypomina właścicielom nieruchomości że każda nieruchomość, na której wytwarzane są odpady jest miejscem selektywnego zbierania odpadów w zakresie określonym w Regulaminie. Zmieniona uchwałaokreśla tryb i sposób stwierdzenia niedopełnienia przez właścicieli nieruchomości, obowiązku selektywnego zbierania odpadów - dotyczy nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i nieruchomości "mieszanych".

Za niedopełnienie obowiązku nałożonego na właściciela nieruchomości podczas zbiórki odpadów przy pierwszym stwierdzonym przypadku będzie umieszczona naklejka w kolorze żółtym o treści: OSTRZEŻENIE. NIEPRAWIDŁOWA SEGREGACJA, ze wskazaniem daty segregacji. Skutkuje to powiadomieniem Urzędu Miejskiego w Wejherowie, a nieprawidłowo posegregowane odpady nie zostaną odebrane. Natomiast właściciel nieruchomości jest zobowiązany do prawidłowego posegregowania odpadów. Brak skutecznej segregacji w danym miejscu przy kolejnym odbiorze odpadów będzie skutkował oznakowaniem naklejką w kolorze czerwonym o treści: BRAK PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI, co jest jednoznaczne z powiadomieniem właściciela nieruchomości o niedopełnieniu obowiązku segregacji odpadów. Operator odbierający odpady przyjmuje je jako niesegregowane odpady zmieszane i powiadamia o tym Urząd Miejski w Wejherowie, co może skutkować podwyższoną opłatą za odbiór odpadów.

Zmieniony Regulamin w stosunku do obecnej regulacji, wprowadza również zmiany w zakresie ograniczenia frakcji odpadów wielkogabarytowych, bezpośrednio odbieranych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości "mieszanych". Na chwilę obecną w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych, mieszkańcy mogli przekazać do odbioru m.in: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz opony. W nowej regulacji prawa miejscowego, ww. rodzaje odpadów mieszkańcy będą zobowiązani we własnym zakresie do PSZOK i PZON (punkty zlokalizowane są przy ul. Ekologicznej 7 w Wejherowie) lub w przypadku sprzętu RTV i AGD podmiotom przyjmującym ten sprzęt po dokonaniu zgłoszenia pisemnego, telefonicznego lub elektronicznego do Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

Ponadto, zmieniony Regulamin wprowadza następujące zmiany:

- w ilości przekazywanych do PSZOK odpadów budowlanych i rozbiórkowych - zwiększając ich ilość do 500 kg/rok/lokal (obecnie to 160 kg kg/rok/lokal);

- w zakresie przygotowania do odbioru odpadów zielonych tj - gałęzie drzew i krzewów, nie umieszczone w workach, winny być przygotowane do odbioru w sposób nieutrudniający prac przedsiębiorcy odbierającemu tj. powiązane w wiązki o długości do 1 m.

- w sposobie zbierania bioodpadów - dopuszcza się zbieranie bioodpadów w workach papierowych (dotychczas tylko kompostowalne) oraz luzem, a następnie w pojemniku.

- w zakresie organizacji wystawiania odpadów do odbioru tj: właściciel nieruchomości zobowiązany do wystawienia pojemników lub worków w miejscu dostępnym dla pracowników przedsiębiorstwa odbierającego odpady, tj. przed posesją, co najwyżej na jeden dzień przed terminem odbioru odpadów, nie wcześniej niż o godzinie 19:00 i nie później niż do 6:00 w dniu odbioru, w sposób nie utrudniający przejścia lub przejazdu.

Nowe zasady określone w Regulaminie wchodzą w życie z początkiem 2024 roku.

Inne uchwały

W trakcie obrad przyjęto w formie uchwały Program współpracy na rok 2024 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie administracyjnym miasta Wejherowa na okres od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku oraz Uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie. Przyjęto też uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023 wraz ze zmianą uchwały w sprawie przyjęcia prognozy finansowej Gminy Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 roku. Wśród przyjmowanych na sesji postanowień był również blok uchwał dotyczących sprzedaży nieruchomości oraz bonifikat od cen nieruchomości gruntowych.

Rada Miasta postanowiła także o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na Uchwałę Nr VIIIk//XXV/341/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze zespołu pałacowo-parkowego, Kalwarii Wejherowskiej oraz Doliny Cedronu w Wejherowie.