„Modelowo o dostępności” – Wejherowo jako jedno z miast testujących innowacyjny projekt “Model Dostępnej Szkoły”

Przystosowanie szkół dla osób niepełnosprawnych pod kątem architektonicznym, społecznym i edukacyjnym, wymiana doświadczeń związanych z realizacją projektu „Dostępna Szkoła” oraz możliwości wykorzystania doświadczeń w innych obszarach edukacji i poza nią – tym zagadnieniom poświęcona była ogólnopolska konferencja „Modelowo o dostępności”, która odbyła się Warszawie. W debacie wziął udział Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. społeczno-ekonomicznych, który mówił o zakończonym właśnie projekcie w dwóch wejherowskich szkołach.

Konferencję przygotowała Fundacja Fundusz Współpracy wraz z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego oraz partnerami projektów „Dostępna Szkoła”. Podczas konferencji przedstawiono opracowany innowacyjny Model Dostępnej Szkoły, promujący równość dostępu do edukacji, podzielono się doświadczeniami z jego testowania, a także rozmawiano o możliwościach wykorzystania Modelu w procesie osiągania pełnej dostępności w edukacji i poza nią.

Dwie „Dostępne Szkoły” w Wejherowie

W Wejherowie projekt „Dostępna szkoła” realizowany był w dwóch szkołach – Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 i w Szkole Podstawowej nr 11. W obu szkołach m.in. zlikwidowano bariery architektoniczne, dostosowano i oznakowano pomieszczenia do potrzeb osób  z niepełnosprawnością, kupiono nowe meble, sprzęt komputerowy, multimedialne pomoce i programy do terapii, a przede wszystkim przeszkolona została kadra.

- Był to bardzo trudny projekt i to zarówno pod kątem finansowym, ze względu na zmieniające się realia cenowe, ale także jeżeli chodzi o rozwiązania techniczne – mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. społeczno-ekonomicznych. - Wielką wartością tego przedsięwzięcia był tzw. czynnik ludzki, czyli budowanie świadomości i akceptacji dla różnorodności wśród nauczycieli i rodziców, otwartość na zróżnicowane potrzeby uczniów. Było to duże przedsięwzięcie w zakresie organizacyjnym, edukacyjnym i społecznym, dzięki któremu zdobyliśmy  doświadczenie, które będziemy starali się wykorzystać w innych obszarach miasta. Podziękowania należą się  grantodawcy, za możliwość udziału w pilotażu,  wsparcie merytoryczne oraz wskazówki przekazane podczas audytów, dyrektorkom szkół biorących udział w przedsięwzięciu  oraz wszystkim osobom zaangażowanym w jego realizację.

Projekt „Dostępna Szkoła” realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, jako pilotaż działania „Szkoła bez barier” – program Dostępność Plus.