Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Wejherowa

Podczas sesji 19 maja br., radni minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych wejherowskich samorządowców – Bogdana Tokłowicza i Wojciecha Rybakowskiego. Wejherowscy radni przyjęli uchwały m.in. w sprawie zmian w budżecie miasta, pakiet uchwał dotyczących sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta w rejonie ulic: Św. Anny i Mickiewicza, Św. Jana i Abrahama oraz ul. Nowowiejskiego, jak również uchwały dotyczące współpracy z organizacjami społecznymi oraz planu pracy komisji Rewizyjnej na 2023 rok.        

Radni przyjęli zmiany w budżecie w zakresie wydatków. Zwiększono wydatki m.in. o 2,7 mln zł z przeznaczeniem na budowę ul. Parkowej i Zamkowej, modernizację ul. Roszczynialskiego, budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ofiar Piaśnicy wraz z przebudową ul. Niskiej oraz na budowę ul. Karnowskiego i Budowlanych. O 1 mln zł zwiększono środki na dotację dla przedszkoli niepublicznych. O ponad 260 tys. zł więcej środków przeznaczonych będzie na remonty lokali i budynków komunalnych. Zwiększono środki o 200 tys. zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, a o 200 tys. zł zwiększono kwotę na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Miejscowy plan zagospodarowania

Przystąpienie do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Św. Anny
i Mickiewicza, wynika z konieczności doprecyzowania ustaleń dotyczących istniejącej zabudowy w zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.

Przyjęto dwie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania w rejonie ul. Św. Jana i Abrahama, którego celem planu jest aktualizacja ustaleń planistycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i kierunkami rozwoju miasta w tym zakresie funkcji usługowych. Z kolei sporządzenie planu zagospodarowania w rejonie ul. Nowowiejskiego ma na celu aktualizację ustaleń planistycznych w zakresie rozwiązań komunikacyjnych oraz rozwoju funkcji rekreacyjnych
i sportowych.

Wsparcie dla organizacji społecznych

Radni przyjęli sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za rok 2022 z organizacjami pozarządowymi. Wejherowo wspiera różnego rodzaju projekty organizacji społecznych, klubów i stowarzyszeń, które integrują i aktywizują mieszkańców. W tym roku prezydent Wejherowa przyznał dotacje dla 47. organizacji pozarządowych na łączną kwotę 994 tys. zł. Dotacje są przyznawane na realizację zadań publicznych w różnych obszarach działalności, a głównym celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców Wejherowa w dziedzinie kultury, ochrony zdrowia, sportu, przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym, a także turystyki i ochrony środowiska.

- Organizacje pozarządowe to ważny obszar działania społecznego. To  organizacje społeczne  podejmują inicjatywy na rzecz mieszkańców w różnych obszarach naszego życia – od kultury, sportu, rekreacji po ochronę zdrowia – podkreśla prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. – Człowiek nie może funkcjonować bez drugiego człowieka, dlatego bez tej działalności, zaangażowania, pasji, dobrej energii, nie byłoby tak wielu ciekawych projektów, z których korzystać mogą wejherowianie. Mimo niezwykle trudnej sytuacji finansowej przekazujemy w tym roku na realizację zadań publicznych prawie 1 milion złotych i jestem przekonany, że te środki będą bardzo dobrze wykorzystane.