Nadzwyczajna sesja Rady Miasta

We wtorek, 5 listopada o godz. 10 w wejherowskim Ratuszu odbędzie się XIV nadzwyczajna sesja Rady miasta Wejherowa.

W programie sesji znajdują się m.in. projekty uchwał: w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok, regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta, w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia  usług w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odplatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku da osób bezdomnych.

Radni debatować będą także nad uchwałami w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego miasta Wejherowa obszaru węzła komunikacyjnego „Śmiechowo” – powiązania drogowego łączącego północną i południową część miasta z drogą krajową nr 6 z terenami przyległymi oraz uchwalenia Programu współpracy na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi.