Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku przy ul. Św. Jana 7 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 34,83 m2 wraz z udziałem wynoszącym 82/1000 w częściach wspólnych budynku i gruntu działki nr 39/1, obręb 15, o powierzchni 494 m2, objętej księgą wieczystą nr GD1W/00034180/9,

 

cena wywoławcza brutto 170 000,00 zł

(sprzedaż zwolniona z podatku VAT)

 

Opis: lokal nr 3 zlokalizowany jest na parterze budynku położonego przy ul. Św. Jana 7 w Wejherowie.

Lokal składa się z następujących pomieszczeń: pokoju o powierzchni 21,44 m2, łazienki z WC o powierzchni 2,56 m2, kuchni o powierzchni 10,83 m2.

Lokal wymaga remontu. Standard wykończenia pomieszczeń: podłogi – w kuchni i w pokoju płyta pilśniowa, w łazience – drewniana, częściowo zdemontowana i zniszczona, ściany – malowane, w kuchni i łazience częściowo kafle, sufity – malowane, drzwi – z okleiny drewnianej – zniszczone, wejściowe – drewniane, stolarka okienna – PCV i drewniane.

Lokal wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczną, gazową. Ogrzewanie – piec kaflowy w pokoju.

Starosta Wejherowski wydał zaświadczenie nr AB.705.1.36.2023.22, z dn. 29.05.2023 r., z którego wynika, że znajdujący się na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Św. Jana 7 w Wejherowie lokal mieszkalny nr 3 stanowi samodzielny lokal mieszkalny.

Przeznaczenie:przedmiot przetargu znajduje się w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą nr VIIK/XXXVI/421/2017 Rady Miasta Wejherowa z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wejherowo Śródmieście – część północna, we fragmencie obejmującym południową pierzeję ul. Św. Jana (Dz.U. Woj. Pom. z dn. 17.10.2017 r., poz. 3557), w jednostce terytorialnej 01.MU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług.

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczną, gazową i wentylacyjną.

Ocena charakterystyki energetycznej: budynek poł. przy ul. Św. Jana 7 wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków pod nr 472. W związku z powyższym, na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków nie sporządzono świadectwa charakterystyki energetyczne dla przedmiotowego lokalu.

 

Przetarg odbędzie się dnia 08 listopada 2023 roku, o godzinie 9:00,w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 17 000,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium SA nr 14116022020000000061963861, najpóźniej do dnia 2 listopada 2023 roku.

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika oraz dowód tożsamości uczestnika podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Wylicytowana cena nieruchomości będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.

 

Zainteresowani udziałem w przetargu powinni dokonać oględzin lokalu oraz zapoznać się z dokumentami dotyczącymi jego stanu. Dnia 25 października 2023 r., o godz. 13:00, odbędą się oględziny lokalu przy udziale pracowników Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych oraz Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

 

Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 201, tel. 58-677-71-44 lub 58-677-71-43, e – mail: wgniu@um.wejherowo.pl.

Pliki

( Zaświadczenie - Św. Jana 7_3.pdf ) ( ogłoszenie przetargowe Św. Jana 7_3.pdf )