Co dalej z „Galerią Srebrna”?

Sesja Rady Miasta Wejherowa w dniu 30 stycznia br. dotyczyła tzw. "Galerii Srebrna", czyli budowy obiektów handlowych i drogi dojazdowej na terenie pomiędzy ulicami Wałową, Srebrny Potok, Św. Jana i Sienkiewicza w centrum Wejherowa. Obecny na sesji inwestor i właściciel terenu przeprosił mieszkańców za opóźnienie w realizacji inwestycji, przedstawił obecny plan budowy jaką chce zakończyć w ciągu 2 lat od otrzymania pozwolenia na budowę oraz omówił trwające przygotowania. Rada Miasta poparła stanowisko Prezydenta Wejherowa i odrzuciła wnioski właściciela terenu o zawarcie ugody w sprawie naliczonych i egzekwowanych przez prezydenta kar za opóźnienie realizacji inwestycji oraz o przesunięcie wyznaczonego przez prezydenta terminu realizacji. Radni pozytywnie ocenili dotychczasowe działania prezydenta Krzysztofa Hildebrandta w tej sprawie.

Podczas trwającej prawie 3 godziny sesji szeroko, szczegółowo i szczerze omówiono różne aspekty budowy obiektów handlowych i drogi dojazdowej na terenie pomiędzy ulicami Wałową, Srebrny Potok, Św. Jana i Sienkiewicza w centrum Wejherowa. Przedstawiciele właściciela terenu – spółki Park Wejherowo Sp. z o.o. przedstawili dotychczasowe problemy i uwarunkowania, które spowodowały, że inwestycja nie została jeszcze zrealizowana i przeprosili za to mieszkańców. Zaprezentowali też obecne plany budowy parku handlowego (obiekty handlowe, usługowe i gastronomiczne w jednej zwartej zabudowie, ale z osobnymi wejściami i wewnętrznym placem w centrum zabudowy) zamiast typowej galerii i poinformowali, że przygotowują się do zmiany pozwolenia na budowę, którą chcą następnie zakończyć w ciągu dwóch lat.

Podczas dyskusji właściciel terenu zasugerował, że oczekuje, iż w ramach ugody znaczna część kar naliczonych i egzekwowanych przez Prezydenta Miasta za opóźnienie realizacji inwestycji zostanie anulowana, a wyznaczony przez prezydenta termin przesunięty tak, aby nie naliczać kolejnych kar za jego niedotrzymanie.

W głosowaniu 14 radnych (Piotr Bochiński, Dorota Chodubska, Paweł Formela, Bartłomiej Frey, Jacek Gafka, Tomasz Groth, Henryk Jarosz, Ryszard Kandzora, Wojciech Kozłowski, Mariusz Łupina, Justyna Ostrowska, Tomir Ponka, Leszek Szczypior, Rafał Szlas) poparło stanowisko Prezydenta Wejherowa i nie zgodziło się na zawarcie ugody w sprawie 1.869.610 zł kar za opóźnienie realizacji inwestycji oraz przesunięcie terminu realizacji obiektu handlowego oraz drogi przez właściciela. Pozostali radni uczestniczący w sesji (Marek Budnik, Marcin Drewa, Czesław Kukowski, Piotr Reszke, Teresa Skowrońska, Wojciech Wasiakowski) nie poparli powyższego stanowiska.

Treść przyjętej przez radnych uchwały przygotowanej przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta:

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 1 grudnia 2022 roku Park Wejherowo, Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, dotyczącego propozycji Spółki zawarcia z Gminą Miasta Wejherowo ugód w zakresie prowadzonych postępowań i przesunięcia terminu do wybudowania zarówno obiektów handlowych jak i drogi na działkach gruntu położonych w obrębie ulic Wałowa, Srebrny Potok, Sienkiewicza w Wejherowie - po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Rada Miasta Wejherowa uznaje wniosek za bezzasadny z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do uchwały.

Treść załącznika do uchwały, który sprawę inwestycji opisuje dokładnie i szeroko:

W dniu 6 grudnia 2022 roku wpłynął do Rady Miasta Wejherowa wniosek z dnia 01.12.2022 roku Park Wejherowo Spółki z o.o. z siedzibą w Lublinie, dotyczący propozycji Spółki zawarcia z Gminą Miasta Wejherowo ugód w zakresie prowadzonych postępowań i przesunięcia terminu do wybudowania zarówno obiektów handlowych jak i drogi na działkach gruntu położonych w obrębie ulic Wałowa, Srebrny Potok, Sienkiewicza w Wejherowie.

Wstępne postępowanie wyjaśniające przeprowadziła w tej sprawie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta, która zapoznała się ze szczegółowymi informacjami w sprawie w szczególności w zakresie prowadzonych postępowań i zarekomendowała Radzie pełną akceptację działań i prowadzonych postępowań sądowych i egzekucyjnych przez Prezydenta Miasta.

Rada Miasta Wejherowa ustaliła, co następuje:

Aktem notarialnym Rep. A nr 4409/13 dn. 16.04.2013 r. Gmina Miasta Wejherowa sprzedała na rzecz Progress XVII Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nieruchomość gruntową, oznaczoną ewidencyjnie jako działki gruntu nr 539, 550/2, 550/1, 551/1, 551/2, 93/3, 94/1, 95/1, 96/3, 94/4, 95/3, 96/4, 94/5, 95/4, 96/5, 96/6, 549/2, 549/1, 110/10, 86, 544/8, 544/4, 83/3, 79, 85/1, 85/2, 85/3, 544/9, 121/2, 110/2, 110/4 oraz udział 1/3 części w dz. nr 538, obr. 15, położone w Wejherowie w kwartale ulic: Sienkiewicza, Wałowej, Srebrny Potok, Św. Jana, za łączną cenę 8 696 100,00 zł brutto.

Na podstawie § 12 ww. aktu notarialnego Progress XVII Sp. z o.o. zobowiązała się do zabudowania przedmiotowej nieruchomości budynkiem lub budynkami o funkcji zgodnej z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku lub budynków miało nastąpić w ciągu 5 lat od dnia zawarcia ww. umowy, czyli do dnia 16.04.2018 r. Ustalono również, iż w przypadku, gdy Spółka nie wywiąże się z terminu, o którym mowa powyżej uiści na rzecz Gminy Miasta Wejherowa karę umowną w wysokości 10% ceny brutto nabycia przedmiotowej nieruchomości, tj. kwotę 869 610,00 zł za każdy pełny rok opóźnienia.

Natomiast na podstawie § 13 ww. aktu notarialnego Progress XVII Sp. z o.o. zobowiązała się do wybudowana własnym kosztem i staraniem, bez prawa do zwrotu nakładów, drogi oznaczonej w planie symbolem 02KDD, w uzgodnieniu z właściwym zarządcą drogi w terminie pięciu lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży, czyli do dnia 16.04.2018 r. Ustalono również, iż w przypadku, gdy Spółka nie wywiąże się z terminu, o którym mowa powyżej uiści na rzecz Gminy Miasta Wejherowa karę umowną w wysokości 1 000 000,00 zł.

Dnia 13 czerwca 2017 r. oraz 19 września 2017 r. do tut. Urzędu wpłynęły wnioski Progress XVII Sp. z o.o., dotyczące odpowiednio propozycji zmiany terminu zakończenia budowy, inwestycji na przedmiotowej nieruchomości gruntowej, polegającej na budowie Galerii Srebrnej oraz budowy drogi oznaczonej symbolem 02KDD.

Przedstawiciele Spółki wyjaśnili, iż w dniu 19 lipca 2013 roku, w tut. Urzędzie, złożony został wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych inwestycji. Dnia 9 czerwca 2015 r. przedmiotowa decyzja została wydana.

W trakcie procedowania w Urzędzie Miejskim w Wejherowie w sprawę włączyło się Stowarzyszenie Ekologiczne „BIOS”, które następnie wniosło również odwołanie od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku. W efekcie tych działań ww. decyzja stała się ostateczna dnia 17 sierpnia 2016 roku.

Wobec trwającego ponad 3 lata, bez winy inwestora, postępowania administracyjnego koniecznego dla uzyskania pozwolenia na budowę zasadne było wydłużenie przedmiotowych terminów o okres niezbędny dla zakończenia ww. inwestycji.

Mając na uwadze powyższe oraz gospodarczy rozwój miasta Wejherowa Prezydent Miasta Wejherowa przychylił się do wniosku Progress XVII Sp. z o.o. Termin zakończenia budowy, tj. uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku lub budynków oraz budowy drogi został ustalony do dnia 16.04.2021 roku (3 lata licząc od pierwotnego terminu zakończenia ustalonego na 16.04.2018 r.).

Dnia 15 maja 2020 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Galerii Srebrnej Sp. z o.o. Sp. k. o zmianę ww. terminu. Spółka zaproponowała, aby termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku lub budynków oraz budowy drogi został wydłużony do dnia 16.04.2026 roku. Ze względu na brak podstaw pismem z dnia 19 maja 2020 roku tutejszy Urząd odmówił wyznaczenia nowego terminu.

Dnia 11 grudnia 2020 roku oraz 22 grudnia 2020 r. do tut. Urzędu wpłynęły kolejne wnioski Galerii Srebrnej Sp. z o.o. Sp. k. o zmianę ww. terminu. Spółka zaproponowała, aby termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku lub budynków oraz budowy drogi został wydłużony o 3 lata. Ze względu na brak podstaw pismem z dnia 7 stycznia 2021 roku Urząd odmówił wyznaczenia nowego terminu.

Mając na uwadze powyższe ustalenia Gmina Miasta Wejherowa wystąpiła:

  1. pismem dnia 27 kwietnia 2021 roku do Galerii Srebrnej Sp. z o.o. Sp. k. o zapłatę kary umownej za niewybudowanie drogi oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 02KDD do dnia 16 kwietnia 2021 roku, w kwocie 1 000 000,00 złotych,

  2. pismem dnia 19 kwietnia 2022 roku do Park Wejherowo Sp. z o.o. o zapłatę kary umownej za niezakończenie budowy, to jest brak uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku lub budynków, na przedmiotowej nieruchomości gruntowej, w kwocie 869 610,00 zł za pierwszy pełny rok opóźnienia (od dnia 17 kwietnia 2021 roku do dnia 16 kwietnia 2022 roku).

Wobec tego, iż ww. kwoty nie zostały przez Spółkę uregulowane Gmina Miasta Wejherowa wystąpiła do sądu i do komornika w celu wyegzekwowania należności.

Tytułem zabezpieczenia roszczenia o zapłatę kary umownej w kwocie 1 000 000,00 zł w Dziale IV księgi wieczystej nr GD1W/00041628/4 prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości oraz nr GD1W/00108401/5 wpisana została hipoteka przymusowa łączna na rzecz Gminy Miasta Wejherowa.

Trwają dalsze czynności komornicze oraz sprawa sądowa w celu wyegzekwowania wszystkich kwot należnych Gminie Miasta Wejherowa. Obecnie trudno określić, kiedy się one zakończą.

Należy też zauważyć, że Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Progress XVII przekształciła się w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę komandytową Galeria Srebrna. Następnie zaś Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Galeria Srebrna przekształciła się w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Park Wejherowo.

W związku z powyższym Park Wejherowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada za wszystkie zobowiązania zaciągnięte przez Progress XVII Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wobec braku nowych okoliczności Prezydent Miasta podtrzymuje swoje stanowisko odnośnie braku możliwości przesunięcia terminu albo odstąpienia od kar umownych.

Reasumując - Rada Miasta pozytywnie ocenia zajęte stanowisko oraz dotychczasowe działania podjęte w sprawie przez Prezydenta Miasta a złożony wniosek uważa za niezasadny.

Rada Miasta uważa, że dochodzenie kar umownych nie może być traktowane jako utrudnianie działań inwestora, gdyż wynika to z zawartej umowy i przepisów prawa. Ponadto inwestor podpisując umowę sprzedaży nieruchomości był w pełni świadomy ciążących na nim obowiązków i konsekwencji ich niewypełnienia, jak również potencjalnego ryzyka gospodarczego.

Obecnie nie jest niczym uzasadnione przesunięcie terminu albo odstąpienie od kar umownych.