Otwarty konkurs ofert na 2022 rok na dotacje dla organizacji pozarządowych

Prezydent Miasta Wejherowa na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr VIIIk/XXVIII/394/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 października 2021 w sprawie uchwalenia  „Programu współpracy na rok 2022 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”zmienionej Uchwałą nr VIIIk/XXXI/459/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 marca 2022 roku ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na 2022 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego tj. w formie wsparcia na realizację zadań z zakresu: 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

 

Oferty należy złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wejherowie (Urząd Miejski ul. 12 Marca 195, godz. 7.30 - 15.30) w terminie bezwzględnie wiążącym do dnia 9 czerwca 2022 roku do godz. 15.30.

Szczegóły konkursu w załączniku.

Pliki

( document.pdf )