OPEC – nowa strategia spółki na lata 2023-2040

Podczas Nadzwyczajnego Zgromadzeniea Wspólników Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. przyjęto Strategię spółki na lata 2023-2040. To kluczowy dokument spółki, wskazujący kierunki dalszego, oczekiwanego rozwoju spółki komunalnej i który pozwoli na stabilny rozwój w trudnym okresie dla m.in. branży ciepłowniczej.

Warto podkreślić, że zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników dokument „Strategii OPEC 2023-2040” jest swoistym drogowskazem, oczekiwaną wizją rozwoju Spółki zarówno dla Zarządu jak i dla wszystkich pracowników Spółki zaangażowanych w jej rozwój.

Jak  powiedział Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa, sytuacja na rynku energetycznym jest bardzo dynamiczna i zależna w dużej mierze od czynników na które nie mamy wpływu, jak np. dostępność  surowców, czy ich cena.

- W takich warunkach bardzo trudno jest planować, jednakże jesteśmy zdeterminowani, aby wspólnie ze Spółką poszukać najlepszych rozwiązań, w celu zapewnienia mieszkańcom Wejherowa bezpieczeństwa energetycznego – mówi Krzysztof Hildebrandt. - Przygotowana przez Spółkę Strategia zakłada stopniowe odchodzenie od węgla i zastępowanie go rozwiązaniami lepszymi dla środowiska, jak i ograniczającymi wysokość opłat ponoszonych na tzw. ETS, które to w sposób znaczący mają wpływ na ceny ciepła jakie płacą mieszkańcy. Niewątpliwie jest to dobry kierunek.

Kluczowy dokument spółki

Satysfakcji z przyjęcia Strategii nie krył Prezes OPEC Wojciech Folejewski.

- Zatwierdzona „Strategia OPEC 2023-2040” staje się kluczowym dokumentem spółki, wskazującym jej kierunki dalszego, oczekiwanego rozwoju i cele do osiągnięcia, we wszelkich obszarach jej aktywności - tak technologicznej, klienckiej, ekonomicznej, jak i pracowniczej. Wypracowanie tak obszernego, wielopłaszczyznowego, ale przede wszystkim kompleksowego opracowania wymagało istotnego wysiłku i talentu zaangażowanego w te prace zespołu OPEC, ze wsparciem ekspertów zewnętrznych. Strategia stanowi zobowiązanie Zarządu Spółki oraz jej pracowników do podjęcia i realizacji wskazanych tam wyzwań i szeregu rozwojowych inicjatyw. Jednocześnie uzyskujemy jednoznaczne i wartościowe wsparcie ze strony samorządowych właścicieli OPEC dla zapewnienia spółce warunków umożliwiających jej strategiczny rozwój.

W Zgromadzeniu Wspólników uczestniczyli wszyscy udziałowcy Spółki. Ze strony Gminy Miasta Gdyni w zgromadzeniu uczestniczyli Prezydent Miasta Gdyni –Wojciech Szczurek oraz Wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki – Katarzyna Gruszecka – Spychała. Miasto Wejherowo reprezentowali Prezydent Miasta Wejherowa – Krzysztof Hildebrandt oraz Zastępca Prezydenta ds. rozwoju miasta –Beata Rutkiewicz. Ze strony Rumi w Zgromadzeniu uczestniczył burmistrz Michał Pasieczny. Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” reprezentowany był przez Zarząd KZG - Tadeusza Wiśniewskiego oraz Wojciecha Kozłowskiego. Organ nadzoru na Zgromadzeniu reprezentowany był przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej –Emila Rojka oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej –Bogusława Suwarę. Z uwagi na regionalny charakter Strategii w Zgromadzeniu uczestniczyli również goście zaproszeni przez Zarząd Spółki – Burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński oraz Wójt Gminy Kosakowo Marcin Majek.