Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Wejherowo

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego
Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu zmiany uchwały w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu.